Pernambuk

( Cover art by Ole Aakjær )

PERNAMBUK - en opdagelsesrejse i 11 kapitler 

PERNAMBUCO - A voyage of discovery in 11 chapters .... if the tunes made you curious... ( in English below)


Med buen i den ene hånd og hjertet i den anden er jeg draget på opdagelsesrejse for at se hvorhen jeg bliver ført og forført  - af PERNAMBUK.


“Pernambuk”?

Portugiserne fandt i Brasilien et specielt hårdt træ i Pernambuco-regionen. De kaldte det paubrazilia, rødtræ eller bare pernambuk. Snedkerne måtte opgive at arbejde med det, for det ødelagde deres redskaber, derimod havde drejerne fornøjelse af det og de gamle violinbuemagere fandt her deres foretrukne materiale.


Min opdagelsesrejse er præget af at gå efter hjertet som kompas - med fascination af legesyg livsgnist, danseglæde og elastisk tidsopfattelse, af medaljen og dens bagside, af slægt, fortid, drømme og skæve eksistenser.


Timo Alakotila (SF) på klaver har været min rejsemakker, et overflødighedshorn af ideer og en uudtømmelig kilde af smukke toner. Jeg skylder ham de allerstørste tak. Desuden spiller - og synger - trioen Vesselil på skønneste vis på to tracks, og tusind tak til dem. Benspændet, dogmet på denne CD har været at alle duo-numrene er indspillet live, med minimal grad af aftaler.  Alt er derfor leget frem, jammet, eksperimenteret og spillet i nuet.
#1 - Drivhuset.

I mit nyeste hjem er drivhuset både mit yndlingsarbejdslokale forår og efterår og egentlig også et “driverhus” som passer mageløst til en kop kaffe, en avis og en pause. (Ja, jeg får næsten lyst til at være ryger igen bare for at være 100% tilstede i pausen). Varmen, fugtigheden, duften og bevidstheden om at dele sit rum med levende væsner gør en verden til forskel.


#2 - Molmarcipanvals

Om mødet med den grønlandske skuespiller og musiker Rasmus Lyberth  - og hans drøm. Jeg mødte ham i en bar på et tidspunkt i mit liv hvor jeg stod midt i fortvivlelsen over at alle fik børn, bare ikke mig. Han havde drømt at vi sammen ville stå på en stor scene, jeg som højgravid. Jeg var i et sort hul og troede ham ikke over en dørtærskel og blev bare endnu mere forbitret over hans ligefremhed.  Men hans drøm gik i opfyldelse året efter, hvor vi ad kringlede omveje endte på en stor koncertscene sammen, jeg havde 10 dage til termin. Og backstage kiggede han mig i øjnene lige efter koncerten og hviskede “hvad sagde jeg”.


#3 - Sørøver-Keld / Sorte Nanna 

Om en respekteret overlærer i Assens, min morfar. Jeg møder stadig folk, som på mit spørgsmål om de havde haft Keld Nielsen i skolen, svarer: “Hvem? Nååeh, Sørøver Keld”. Han fik sit tilnavn pga et ar erhvervet som 3-årig da han faldt ned fra et bord, og der var langt til doktoren, så barnepigen måtte rimpe ham sammen selv. Han var vellidt på skolen og hans kone, min mormor, var også lærer sammested og med sin ravnesorte hårpragt, fik hun selvfølgelig tilnavnet Sorte Nanna, så tilsammen lød de som en makkerpar fra en pirathistorie.


#4 - Det hvide træ.

Et træ spækket med hvide blomster om foråret. Et snedækket træ om vinteren. Det hvide træ er det indefrosne, stivnede, nedkølede, et stille træ i smuk dvale, der samler kræfter til det næste trin i årets cyklus, således håbet i det hvide træ om foråret, skønheden. Alt afhænger af øjnene der ser.


#5 - Pernambukpolska

Om det fascinerende ved violinbygning:  Buetræ fra Brasilien. Strenge af kattetarme. Buespids af mammut-stødtand. Hår fra en hingst. Sort Ibenholt fra Afrika. Træ lagret i årtier. Perlemor, snegl, stol, frosche. Og en form der ikke har ændret sig siden slutningen af 1700-tallet. Violinbygning som håndværk med alle disse finesser har min største respekt!

50 er det nye 15

- en pastiche over den første svenske polska-melodi jeg lærte at spille. Feelingen og farven i 3/4dels-molmelodien rørte noget dybt i mig, som jeg har forfulgt lige siden og jeg har fornemmelse af ikke at have set mig tilbage siden. Derfor denne hyldest, som også er tilegnet min søster, som lærte mig melodien, og som optimistisk og pragmatisk i forbindelse med sin 50 års fødselsdag udtalte “50 er ikke bare det nye sort, 50 er det nye 15”.


#6 - Bryllupsmarch til Mille og Anders

Brylluppets dobbelthed:  tristheden ved at sige farvel til friheden og ego-tilværelsen, glæden ved at skulle dele livet med et andet menneske. Men vi dør alle lige så alene som vi bliver født.

Trioen Vesselil assisterer på smukkeste vis.


#7 - Marcipanvals

Om det helt utroligt bløde og vidunderlige ved babyhud, med et udseende nærmest som marcipan. I taknemmelighed over børn: mine, andres, alle.


#8 - Åleskipperen

- Om de skæve eksistenser som tør være sig selv og som viser lidt mere kulørte lamper i en havregrynsgrå hverdag. Åleskipperen boede i mit gamle kvarter og var en bekendt af de gamle i min familie. Åleskipperen havde et stort hvidt skæg og deklamerede ofte “Det er jo ikke så let at være mig, når kvinderne sværmer om en…!”. Han tog gerne sin mundharmonika op af lommen og spillede for een på åben gade og elskede når hundene tudende stemte i, så alle folk på gaden kiggede. Vi blev som tilflyttere budt velkommen en dag, hvor han bankede på og sagde “Kære frue, tillad mig på kvarterets vegne ydmygst at byde velkommen og modtag denne lille indflyttergave”. Det var en dåse sardiner. Dagen efter skete det igen, nu med en gammel pladespiller som gave. Åleskipperen var gift med en lille venlig dame, hans elskede lille Edith, hans et-og-alt. De fulgtes ad i tykt og tyndt og man fik altid en snak med dem i forbifarten - indimellem også et æble fra hans lomme eller et ekslusivt kig på hans brugte ørepropper….. Melodien her ærer livets skønne skævhed.


#9 - Alvins ottemandsdans / Skibskatten

Jeg har en stor og dyb kærlighed til det danske bal og en revival vil komme! Hvad skal jeg stille op mens jeg venter på bølgen? Jo, Jeg skriver ny balmusik, som er beregnet til totur, sekstur, firetur, kredse og rækker. Dette medley er beregnet til ottemandsdanse, der som navnet antyder danses 8 personer sammen. Alvin får den første og Skibskattene Kurt og Karsten får den næste, tilegnet deres ekstra tå, som kan holde dem på dækket selv i stormvejr.


#10 - Nu

Historien om den gamle spillemand med Rune T. Kiddes digt “NU” har fået toner og mæle.

Tak for ordene, Rune!


Kend dine engle og trolde

mistrøstige menneskemand.

Hjerteslagsfest vil vi holde

vi børn af de levendes land.

Ud af dit livs øjeblikke

der bliver kun dette her bedst

gøglersjæl, du aner ikke

om dag eller nat kommer næst.

Se i hvert forår det første

hver solstråle genfødt påny

hvert lille smil er det største

hver morgenstund skabelsens gry.Livsdagen, ven, det er denne

vi har kun et livsløb hver gang.

Størst af alt er det at kende

Guds under i gråspurvens sang

Engle på æterblå vinger

og troldepak prædikerer hvordan

mægtige kræfter betvinger

din menneskelille forstand.

Lev ikke livet på halv tid

når kærlighed fødtes så sød

Nu er for evig og altid

I morgen min ven er du død


#11 - Bryllupsmarcher fra himmerland

(traditionel) En hilsen fra fortiden. En hilsen til fortiden.


Projektet er støttet af KODA samt af Koda Kultur via DJBFA


Translation : John Mason www.manuscripts.dk

#1 – The Greenhouse.

In my most recent home, the greenhouse is my favourite workspace, spring and autumn, as well as being a place to chill, perfectly suited to a cup of coffee, a newspaper and a break. (Yes, I could almost wish I was a smoker again just to be 100% present in the break). The warm and humid air, the scents and the awareness of sharing your space with living creatures makes a world of difference.


#2 – Marzipan waltz in a minor key 

About my encounter with the Greenlandic actor and musician Rasmus Lyberth – and his dream: I met him in a bar at a moment in my life when I was floundering in a sea of despair at the thought that everyone was having children, except me. He had dreamed that together we would stand on a huge stage, me in the last stages of pregnancy. I was in a black hole and didn’t trust him further than I could throw him, and his plain speaking just made me feel more bitter. But that dream became a reality the following year, when, by curious roundabout routes, we each ended up on a large concert platform – me with ten days to my due date. And backstage after the concert he looked me straight in the eyes and whispered, ”What did I say?”


#3 - Pirate Keld & Black Nanna 

About a respected teacher in Assens, my grandfather: I still meet people who, when I ask them if Keld Nielsen taught them at school, reply: “Who? Ohhh, you mean Pirate Keld!”. He got his nickname through a scar earned as a 3-year-old, when he fell off a table. It was a long way to the doctor’s, so his nanny had to patch him up herself. He was popular at the school, where his wife, my grandmother, was also a teacher. With her crow-black hair, she was naturally nicknamed Black Nanna, so together they sounded like a couple who’d stepped out of a pirate story. 


#4 – The white tree.

A tree speckled with white blossom in spring. A snow-covered tree in winter. The white tree is something frozen, rigid, chilled, a silent tree in its beauty sleeping, gathering its strength for the next stage in the yearly cycle. Such is hope in the white tree in spring, its beauty. Everything depends on the eyes that see.


#5 – Pernambuco polska

About the fascination of violin building: Wood for the bow from Brazil. Strings from a cat’s gut. Tip of the bow made of mammoth tusk. Hair from a stallion. Black ebony from Africa. Wood aged for decades. Mother-of-pearl, scroll, bridge, frog. And a form that has not changed since the end of the 18th century. Violin building with all this precision and skills is a craft that has my deepest respect.

50 is the new 15

A pastiche on the first Swedish polska tune I learnt to play. The feeling and colours of the ¾ minor melody touched something deep inside me, something I have pursued ever since – and I have a sense that I have never looked back since either. Therefore this celebration, which is also dedicated to my sister, who taught me the tune and who, full of optimism and pragmatism for her 50th birthday declared, “50 is not just the new black, 50 is the new 15”.


#6 – Wedding March for Mille and Anders

The duality of the wedding: sadness at saying farewell to freedom and the life of the ego, joy at the prospect of sharing life with someone else. But we all leave the world just as much alone as we entered it. 

The Vesselil Trio give their sweet and sensitive support.


#7 – Marzipan waltz 

About the amazing soft quality of baby skin, looking almost like marzipan. In gratitude for children: mine, others’, all.


#8 – The Eel Skipper

About those offbeat personalities who dare to be themselves and who shine with a little more colour than the oatmeal grey of the everyday: The Eel Skipper lived in the area where I grew up and was known to the older members of my family. The Eel Skipper had a big white beard and was often heard to declare, “It’s not that easy being me, having women swarming around you…!”. He would fish his mouth organ out of a pocket and would play for you out on the street and loved it when the dogs joined in with their howls and made people stare the length of the street. As new arrivals, we were welcomed one day when he knocked on the door, saying, ”Dear lady, allow me on behalf of the neighbourhood most humbly to bid you welcome and accept this little housewarming gift”. It was a tin of sardines. The following day, the same thing happened, this time with an old record-player as a present. The Eel Skipper was married to a friendly little woman, his beloved little Edith, his one-and-only. They stuck together through thick and thin, and they never failed to pass the time of day with you when you passed them in the street – and he’d sometimes give you an apple from his pocket, too, or an exclusive  squint at his used ear-plugs… This tune celebrates the wonderful eccentrics of this life.


#9 – Alvin’s Quadrill & The Shipcat

I have a deep and intense love for the Danish bal-folk, and a revival is on the way! What should I do while waiting for the wave to come? Well, I am writing new dance music, composed for couple dances, four part dances, row dances. This medley is designed for an quadrill. Alvin gets the first and the Shipcats, Kurt and Karsten, get the next, suited to their extra claw, which can keep them clinging to the deck no matter how hard the storms blow.


#10 - Now

The story of the old fiddler where Rune T. Kiddes’ poem ’NU’ is given notes and a voice. Thanks for your words, Rune!


#11 – Wedding marches from Himmerland 

 (traditional) A greeting from the past. And a greeting to the future. 

 Drivhuset 

"The Greenhouse"

Video